اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت

اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت
اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت

 تصمیم دارد تا خود را از زمینه ساخت پنل نمایشگر‌های مستقل بیرون آورد و از شرکت‌های شخص ثالث استفاده کند.

اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت