تشکیل تیمی از کمپانی های آلمانی برای توسعه ارتباطات خودرو‌یی

تشکیل تیمی از کمپانی های آلمانی برای توسعه ارتباطات خودرو‌یی
تشکیل تیمی از کمپانی های آلمانی برای توسعه ارتباطات خودرو‌یی

و آگاهی هر یک از خودرو‌ها از شرایط یکدیگر زمینه‌ساز توسعه تکنولوژی‌های پیشرفته کمک‌راننده و همچنین خودرو‌های خود‌ران خواهد شد.

تشکیل تیمی از کمپانی های آلمانی برای توسعه ارتباطات خودرو‌یی