تماشا کنید: رکورد گینس برای حداکثر سرعت رانندگی با دو چرخِ خودرو شکسته شد

تماشا کنید: رکورد گینس برای حداکثر سرعت رانندگی با دو چرخِ خودرو شکسته شد
تماشا کنید: رکورد گینس برای حداکثر سرعت رانندگی با دو چرخِ خودرو شکسته شد

راننده‌ی فنلاندی با رانندگی روی دو چرخ خودرو، رکورد سرعت جدیدی ثبت کرد.

تماشا کنید: رکورد گینس برای حداکثر سرعت رانندگی با دو چرخِ خودرو شکسته شد