تماشا کنید: مسابقه یک جیپ گرند چروکی SRT با یک هواپیمای SA1100

تماشا کنید: مسابقه یک جیپ گرند چروکی SRT با یک هواپیمای SA1100
تماشا کنید: مسابقه یک جیپ گرند چروکی SRT با یک هواپیمای SA1100

همه‌ی افراد از برخی چیزهای جذاب خیلی زود خسته می‌شوند؛ اما مسابقات بین خودرو و هواپیما هرگز در این لیست جای نخواهد گرفت.

تماشا کنید: مسابقه یک جیپ گرند چروکی SRT با یک هواپیمای SA1100