رنو کوئید و نتایج ضعیف در آزمون تصادف NCAP

رنو کوئید و نتایج ضعیف در آزمون تصادف NCAP
رنو کوئید و نتایج ضعیف در آزمون تصادف NCAP

علیرغم بهینه‌سازی‌های انجام شده، نتایج مطلوبی را در تست تصادف NCAP کسب نکرده است. 

رنو کوئید و نتایج ضعیف در آزمون تصادف NCAP