ساندار پیچای می‌خواهد برای هر کاربری یک گوگل شخصی بسازد

ساندار پیچای می‌خواهد برای هر کاربری یک گوگل شخصی بسازد
ساندار پیچای می‌خواهد برای هر کاربری یک گوگل شخصی بسازد

در که هم‌اکنون در حال برگزاری است ساندار پیچای گفت می‌خواهد هر کاربر یک گوگل شخصی داشته باشد.

ساندار پیچای می‌خواهد برای هر کاربری یک گوگل شخصی بسازد