محققان برای اولین بار موفق به ثبت فیلم تحول باکتری ها در ۱۰ روز شدند

محققان برای اولین بار موفق به ثبت فیلم تحول باکتری ها در ۱۰ روز شدند
محققان برای اولین بار موفق به ثبت فیلم تحول باکتری ها در ۱۰ روز شدند

پژوهشگران برای نخستین بار موفق به ثبت یک فیلم از روند تکثیر باکتری‌ها و مقاوم شدنشان در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها شده‌اند.

محققان برای اولین بار موفق به ثبت فیلم تحول باکتری ها در ۱۰ روز شدند