گوگل سال ۲۰۰۵ در پی تصاحب Reddit بود

گوگل سال ۲۰۰۵ در پی تصاحب Reddit بود
گوگل سال ۲۰۰۵ در پی تصاحب Reddit بود

بنا بر گفته‌های آلکس اوهانیان، یکی از مؤسسان Reddit،  سال ۲۰۰۵ در تلاش برای تصاحب این شبکه‌ی اجتماعی بوده است.

گوگل سال ۲۰۰۵ در پی تصاحب Reddit بود

نصب بیتالک