Jit Screen On v2.2.1 دانلود برنامه روشن نگاه داشتن نور صفحه گوشی

Jit Screen On v2.2.1 دانلود برنامه روشن نگاه داشتن نور صفحه گوشی

Jit-Screen-On-logo

برنامه روشن گذاشتن نور صفحه گوشی Jit Screen On نیازمند روت و Xposed شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که نیاز داشته اید به دلیل فعال بودن برنامه ای، نور صفحه نمایش گوشی تان خاموش نشود. این کار معمولا در هنگام استفاده از برنامه ای خاص می تواند بسیار کاربرد داشته باشد. اما همانطور که […]

******************

Jit Screen On v2.2.1 دانلود برنامه روشن نگاه داشتن نور صفحه گوشی

(image)

برنامه روشن گذاشتن نور صفحه گوشی Jit Screen On نیازمند روت و Xposed شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که نیاز داشته اید به دلیل فعال بودن برنامه ای، نور صفحه نمایش گوشی تان خاموش نشود. این کار معمولا در هنگام استفاده از برنامه ای خاص می تواند بسیار کاربرد داشته باشد. اما همانطور که […]

******************

(image)
Jit Screen On v2.2.1 دانلود برنامه روشن نگاه داشتن نور صفحه گوشی