باکس آرت احتمالی نسخه پنجم Battlefield فاش شد: نبرد در جنگ جهانی اول!

باکس آرت احتمالی نسخه پنجم Battlefield فاش شد: نبرد در جنگ جهانی اول!

به لطف فروشگاه Xbox تصویر احتمالی نسخه پنجم سری بازی Battlefield فاش شده است! به گزارش و به نقل از ، فروشگاه Xbox در بخش نسخه بعدی Battlefield یک تصویر جدید از این بازی را قرار داده است که می تواند شایعات مربوط به وقوع بازی در جنگ جهانی را تایید کند!

براساس این تصویر اگر به نوع اسلحه و نارنجک سرباز دقت کنیم، بیشتر به سربازان اوایل قرن بیستم شباهت دارد تا سربازان مقطع میانی، به همین دلیل احتمالا بازی در جنگ جهانی “اول” جریان دارد.

بزودی نسخه جدید Battlefield از طرف شرکت EA معرفی می شود و بهتر می توانیم در مورد آن قضاوت کنیم اما بین خودمان باشد! یک نبرد بزرگ در جنگ جهانی انتظارمان را می کشد!

باکس آرت احتمالی نسخه پنجم Battlefield فاش شد: نبرد در جنگ جهانی اول!

(image)

به لطف فروشگاه Xbox تصویر احتمالی نسخه پنجم سری بازی Battlefield فاش شده است! به گزارش و به نقل از ، فروشگاه Xbox در بخش نسخه بعدی Battlefield یک تصویر جدید از این بازی را قرار داده است که می تواند شایعات مربوط به وقوع بازی در جنگ جهانی را تایید کند!

براساس این تصویر اگر به نوع اسلحه و نارنجک سرباز دقت کنیم، بیشتر به سربازان اوایل قرن بیستم شباهت دارد تا سربازان مقطع میانی، به همین دلیل احتمالا بازی در جنگ جهانی “اول” جریان دارد.

(image)

بزودی نسخه جدید Battlefield از طرف شرکت EA معرفی می شود و بهتر می توانیم در مورد آن قضاوت کنیم اما بین خودمان باشد! یک نبرد بزرگ در جنگ جهانی انتظارمان را می کشد!

باکس آرت احتمالی نسخه پنجم Battlefield فاش شد: نبرد در جنگ جهانی اول!