اینستاگرام به زودی پست های دوستانتان را براساس اهمیت مرتب می کند

اینستاگرام به زودی پست های دوستانتان را براساس اهمیت مرتب می کند

در آینده نزدیک تغییری مهم در برنامه و شبکه اجتماعی اینستاگرام ایجاد خواهد شد.

اینستاگرام به زودی پست های دوستانتان را براساس اهمیت مرتب می کند

(image)
در آینده نزدیک تغییری مهم در برنامه و شبکه اجتماعی اینستاگرام ایجاد خواهد شد.
اینستاگرام به زودی پست های دوستانتان را براساس اهمیت مرتب می کند