فراری GTC4Lusso T خودرویی چهار صندلی با موتور V8

فراری GTC4Lusso T خودرویی چهار صندلی با موتور V8
فراری GTC4Lusso T خودرویی چهار صندلی با موتور V8

فراری با انتشار تصاویری از مدل جدید وارد تب و تاب نمایشگاه خودروی پاریس ۲۰۱۶ شده است.

فراری GTC4Lusso T خودرویی چهار صندلی با موتور V8