ماسا و باتن سال آینده کجا مسابقه خواهند داد؟

ماسا و باتن سال آینده کجا مسابقه خواهند داد؟
ماسا و باتن سال آینده کجا مسابقه خواهند داد؟

رانندگان معروف و قهرمانان سابق مسابقات رالی در پشت پرده فعالیت می‌کنند. شاید آنها را پشت فرمان در مسابقات نبینید اما این به معنای بازنشستگی کامل آن ها نیست.

ماسا و باتن سال آینده کجا مسابقه خواهند داد؟