مکالمه ویدیویی به واتساپ اضافه می‌شود

مکالمه ویدیویی به واتساپ اضافه می‌شود
مکالمه ویدیویی به واتساپ اضافه می‌شود

واتساپ سرانجام به درخواست مکرر کاربران پاسخ داده و مکالمات ویدیویی رایگان را به سرویس خود اضافه می‌کند.

مکالمه ویدیویی به واتساپ اضافه می‌شود