هواوی میت 9 در سه مدل مختلف عرضه خواهد شد

هواوی میت 9 در سه مدل مختلف عرضه خواهد شد
هواوی میت 9 در سه مدل مختلف عرضه خواهد شد

جدیدترین محصول کمپانی چینی است که طبق اخبار جدید احتمالا در سه مدل عرضه خواهد شد.

هواوی میت 9 در سه مدل مختلف عرضه خواهد شد