واتساپ قابلیت محافظت از طریق کد را به پلفترم خود اضافه می‌کند

واتساپ قابلیت محافظت از طریق کد را به پلفترم خود اضافه می‌کند
واتساپ قابلیت محافظت از طریق کد را به پلفترم خود اضافه می‌کند

قابلیت تنظیم یک کد ۶ رقمی را به منظور افزایش امنیت کاربران، به پلتفرم پیام‌رسان خود اضافه می‌کند.

واتساپ قابلیت محافظت از طریق کد را به پلفترم خود اضافه می‌کند