پتنت جدید سامسونگ در ارتباط با صفحه نمایش خمیده ثبت شد

پتنت جدید سامسونگ در ارتباط با صفحه نمایش خمیده ثبت شد
پتنت جدید سامسونگ در ارتباط با صفحه نمایش خمیده ثبت شد

سامسونگ به‌تازگی پتنتی در ارتباط با صفحه‌ نمایش‌ خمیده ثبت کرده است که بر روی مکانیزم آن‌ها تأکید دارد.

پتنت جدید سامسونگ در ارتباط با صفحه نمایش خمیده ثبت شد