یادگیری ماشین گوگل را به بزرگترین پلتفرم کلود تبدیل خواهد کرد

یادگیری ماشین گوگل را به بزرگترین پلتفرم کلود تبدیل خواهد کرد
یادگیری ماشین گوگل را به بزرگترین پلتفرم کلود تبدیل خواهد کرد

ابزارهای یادگیری ماشین، توانسته‌اند شرکت بزرگ اِورنوت را متقاعد کنند که حجم اطلاعات عظیم خود را به سرویس‌های ابری گوگل بسپارد. اما آیا این ابزارها گوگل را به پیشتاز رایانش ابری تبدیل خواهد کرد؟

یادگیری ماشین گوگل را به بزرگترین پلتفرم کلود تبدیل خواهد کرد