ادامه دعوای حقوقی اپل و سامسونگ: دادگاه عالی آمریکا پرونده را بررسی می کند

ادامه دعوای حقوقی اپل و سامسونگ: دادگاه عالی آمریکا پرونده را بررسی می کند

دادگاه عالی آمریکا درخواست اپل مبنی بر رد درخواست فرجام خواهی سامسونگ را رد کرد.

ادامه دعوای حقوقی اپل و سامسونگ: دادگاه عالی آمریکا پرونده را بررسی می کند

(image)
دادگاه عالی آمریکا درخواست اپل مبنی بر رد درخواست فرجام خواهی سامسونگ را رد کرد.
ادامه دعوای حقوقی اپل و سامسونگ: دادگاه عالی آمریکا پرونده را بررسی می کند