نخستین گوشی قابل مونتاژ توسط کاربر گوگل، به زودی عرضه می شود

نخستین گوشی قابل مونتاژ توسط کاربر گوگل، به زودی عرضه می شود

کمپانی گوگل در چند وقت اخیر دائما زمان عرضه رسمی نخستین گوشی از پروژه موسوم به ArA خود را عقب می اندازد.

نخستین گوشی قابل مونتاژ توسط کاربر گوگل، به زودی عرضه می شود

(image)
کمپانی گوگل در چند وقت اخیر دائما زمان عرضه رسمی نخستین گوشی از پروژه موسوم به ArA خود را عقب می اندازد.
نخستین گوشی قابل مونتاژ توسط کاربر گوگل، به زودی عرضه می شود